| سال ۱۴۰۳: زنان شاه‌نامه |

همسر فردوسی

گردآفرید

سیندخت

پوران‌دخت

فرانک

تهمینه

گردیه

کتایون

منیژه

همای چهرآزاد

رودابه